Help with using this page
Romans 9:19-10:13

19Ἐρεῖς μοι οὖν· Τί οὖν ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 20 ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι Τί με ἐποίησας οὕτως; 21 οὐκ ἔχει ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος δὲ εἰς ἀτιμίαν; 22εἰ δὲ θέλων θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν, 23καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, προητοίμασεν εἰς δόξαν, 24οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν;— 25ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει· Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην· 26καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς· Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
printable coupons for cialis go prescription coupon
ribavirin wiki click ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

27Ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ· Ἐὰν ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται· 28λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 29καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαΐας· Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.

my husband cheated on me why married men cheat click
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
cvs sales today read cvs sales
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra free coupon go prescription drug discount cards
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
motilium 1mg/ml click motilium eureka
ribavirin wiki site ribavirin dozu
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

30Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως· 31Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν. 32διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ’ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος, 33καθὼς γέγραπται· Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

read viagra 50 online
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
will my wife cheat again read husbands who cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
my husband cheated read what is infidelity
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
ribavirin wiki click ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta priligy thailand priligy
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

10:1Ἀδελφοί, μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 2μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν· ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, 3ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν· 4τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
the best spy app mealmixer.com android tracking software
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
sildenafil citrate click keflex 500mg
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray

5Μωϋσῆς γὰρ γράφει ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ. 6 δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει· Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν· 7· Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως κηρύσσομεν. 9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 10καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν· 11λέγει γὰρ γραφή· Πᾶς πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 12οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν· 13Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.

when women cheat why people cheat read
why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
walgreens deals this week click coupons free
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
cvs sales today read cvs sales
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos