Help with using this page
Romans 9:1-26

9:1Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ, 2ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου· 3ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα, 4οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν υἱοθεσία καὶ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ νομοθεσία καὶ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, 5ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὢν ἐπὶ πάντων, θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
i dream my husband cheated on me cheat women read here
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat link cheaters caught
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
free cialis coupon click prescription drugs coupons
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
printable coupons for cialis go prescription coupon
kamagra gold kamagra jelly kamagra
flutamide flutamida plm flutamida
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

6Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ· 7οὐδ’ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ’· Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. 8τοῦτ’ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα· 9ἐπαγγελίας γὰρ λόγος οὗτος· Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός. 10οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· 11μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν φαῦλον, ἵνα κατ’ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ, 12οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι· 13καθὼς γέγραπται· Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα.

read generic viagra in the united states online
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
post abortion read abortion deadline
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free prescription cards discount go prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

14Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ; μὴ γένοιτο· 15τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει· Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω. 16ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ. 17λέγει γὰρ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 18ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
read here cheat women women cheat on their husbands
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
second trimester abortion stories link abortion pill information
women that cheat link cheaters caught
cheat on husband go why most women cheat
my husband cheated open what is infidelity
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
prescription coupon link free viagra samples coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
motilium 1mg/ml click motilium eureka
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
viagra viagra wiki viagra online
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

19Ἐρεῖς μοι οὖν· Τί οὖν ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 20 ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι Τί με ἐποίησας οὕτως; 21 οὐκ ἔχει ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος δὲ εἰς ἀτιμίαν; 22εἰ δὲ θέλων θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν, 23καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, προητοίμασεν εἰς δόξαν, 24οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν;— 25ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει· Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην· 26καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς· Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
printable coupons for cialis go prescription coupon
ribavirin wiki click ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos