Help with using this page
Romans 2:1-24

2:1Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ἄνθρωπε πᾶς κρίνων· ἐν γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις κρίνων· 2οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. 3λογίζῃ δὲ τοῦτο, ἄνθρωπε κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ; 4 τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; 5κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ, 6ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 7τοῖς μὲν καθ’ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον· 8τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ ὀργὴ καὶ θυμός, 9θλῖψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος· 10δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· 11οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife link read
why men have affairs what makes people cheat go
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
why do guys cheat link cheat on my wife
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra free coupon go prescription drug discount cards
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
cialis 20 cialis 20 cialis 20
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

12Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται· 13οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται. 14ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος· 15οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων, 16ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
my husband cheated on me redirect click
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
click open wife cheated on me
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
will my wife cheat again read husbands who cheat
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

17Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ 18καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, 19πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, 20παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ21 οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις; 22 λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις; βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς; 23ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις; 24τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
wife cheated on me read husband cheat
go dating for married go
what causes women to cheat link how many women cheat
second trimester abortion stories link abortion pill information
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
abortion facts link cheap abortion
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
viagra site viagra online
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos