Help with using this page
Romans 1:18-32

18Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, 19διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 20τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους, 21διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν, ἀλλὰ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· 22φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 23καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.

My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat why women cheat with married men read
why men have affairs what makes people cheat go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
read where to buy abortion pill does abortion pill work
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
voltaren végbélkúp click voltaren forte
flutamide open flutamida
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

24Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 25οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
ribavirin wiki site ribavirin dozu
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
viagra viagra wiki viagra online

26Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 27ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
ribavirin wiki click ribavirin dozu
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
priligy hinta priligy thailand priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

28Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 29πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, 30καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 31ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας· 32οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
click how to cheat on wife wife cheated on me
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
my husband cheated open what is infidelity
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
cialis 20 cialis 20 cialis 20
cheap cialis read cialis
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
priligy hinta priligy thailand priligy
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos