Help with using this page
Romans 15:1-21

15:1Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 3καὶ γὰρ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ’ ἐμέ. 4ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 5 δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, 6ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
why men have affairs what makes people cheat go
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
wer54w66sf32re2
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

7Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. 8λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, 9τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς γέγραπται· Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ. 10καὶ πάλιν λέγει· Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11καὶ πάλιν· Αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. 12καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει· Ἔσται ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 13 δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
when women cheat why people cheat read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
prescription discount coupons click viagra coupon code
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
coupon for free cialis go cialis.com coupon
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
kamagra gold open kamagra
rifaximin rifaximine prix rifaximine
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

14Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 15τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ 16εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 17ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν· 18οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι’ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος· ὥστε με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, 20οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ’ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ, 21ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why men have affairs click go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
what causes women to cheat link how many women cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
click how to cheat on wife wife cheated on me
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes read rite aid store locator
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
free cialis coupon click prescription drugs coupons
ribavirin wiki click ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos