Help with using this page
Romans 12:1-21

12:1Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.

wifes that cheat redirect redirect
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat link cheaters caught
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
kamagra gold kamagra jelly kamagra
flutamide flutamida plm flutamida
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

3Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ’ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. 4καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 5οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη. 6ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8εἴτε παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει, μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
click signs of infidelity women who love to cheat
why men have affairs what makes people cheat go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel

9 ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ· 10τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες, 12τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 13ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. 15χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων. 16τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς. 17μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· 18εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες· 19μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ· Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. 20ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 21μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
second trimester abortion stories click abortion pill information
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
rifaximin rifaximine prix rifaximine
wer54w66sf32re2
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos