Help with using this page
Romans 10:14-11:12

14Πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος; 15πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται· Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά. 16ἀλλ’ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· Ἠσαΐας γὰρ λέγει· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 17ἄρα πίστις ἐξ ἀκοῆς, δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
go reasons women cheat go
read here go women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
will my wife cheat again read husbands who cheat
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
post abortion discounts and coupons abortion deadline
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
viagra viagra kupovina viagra online
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

18Ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε· Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 19ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει· Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπ’ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 20Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· Εὑρέθην ἐν τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 21πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει· Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.

click read here women who love to cheat
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free cialis coupon click prescription drugs coupons
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
printable coupons for cialis go prescription coupon
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

11:1Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν. 2οὐκ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ; 3Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου. 4ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. 5οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· 6εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
read natural abortion does abortion pill work
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
apranax compendium click apranax 550
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
viagra viagra wiki viagra online

7τί οὖν; ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, 8καθὼς γέγραπται· Ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 9καὶ Δαυὶδ λέγει· Γενηθήτω τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, 10σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
I cheated on my wife link read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read click here does abortion pill work
second trimester abortion stories link abortion pill information
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

11Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 12εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
when women cheat why women cheat with married men read
click open wife cheated on me
women that cheat link cheaters caught
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated read what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
free prescription cards discount go prescription discounts cards
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos