Help with using this page
Revelation 2:18-3:6

18Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
why men have affairs what makes people cheat go
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
cialis dosage patton cialis dosing guide
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

19Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 20ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 21καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 22ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς· 23καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 24ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος· 25πλὴν ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω. 26καὶ νικῶν καὶ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 27καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, 28ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
why men have affairs click go
read click here does abortion pill work
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
viagra viagra online viagra online
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

3:1Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας·

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cheap cialis read cialis
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods

Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ. 2γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου· 3μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει, καὶ μετανόησον· ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ· 4ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 6 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
why men have affairs click go
click link wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos