Help with using this page
Revelation 21:1-27

21:1Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης· Ἰδοὺ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται, 4καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι· οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι. τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
wer54w66sf32re2
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

5Καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει· Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 6καὶ εἶπέν μοι· Γέγοναν. ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ , ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 7 νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 8τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ἐστιν θάνατος δεύτερος.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat redirect redirect
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

9Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ λέγων· Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 10καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 11ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· 12ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 13ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς· 14καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
what causes women to cheat link how many women cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
click link wife cheated on me
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

15Καὶ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 17καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ἐστιν ἀγγέλου. 18καὶ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ· 19οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· θεμέλιος πρῶτος ἴασπις, δεύτερος σάπφιρος, τρίτος χαλκηδών, τέταρτος σμάραγδος, 20 πέμπτος σαρδόνυξ, ἕκτος σάρδιον, ἕβδομος χρυσόλιθος, ὄγδοος βήρυλλος, ἔνατος τοπάζιον, δέκατος χρυσόπρασος, ἑνδέκατος ὑάκινθος, δωδέκατος ἀμέθυστος· 21καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
why men have affairs click go
what causes women to cheat link how many women cheat
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
motilium 1mg/ml click motilium eureka
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

22Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, γὰρ κύριος, θεός, παντοκράτωρ, ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον. 23καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 24καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν· 25καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, 26καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
click read here women who love to cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
why married men have affairs read women love to cheat
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis coupons online read discount card prescription
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos