Help with using this page
Revelation 19:1-21

19:1Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων· Ἁλληλουϊά· σωτηρία καὶ δόξα καὶ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 2ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 3καὶ δεύτερον εἴρηκαν· Ἁλληλουϊά· καὶ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 4καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντες· Ἀμήν, Ἁλληλουϊά.

wife cheated on me redirect husband cheat
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

5Καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα· Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 6καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων· Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος, θεός, παντοκράτωρ. 7χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσομεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν, 8καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν.

ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

9Καὶ λέγει μοι· Γράψον· Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι· Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν. 10καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι· Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat link cheaters caught
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
why do guys cheat click cheat on my wife
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
ribavirin wiki click ribavirin dozu
flutamide flutamida plm flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

11Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὄνομα γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 13καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 14καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ’ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 15καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη, καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
when women cheat why people cheat read
go dating for married go
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
sildenafil citrate click keflex 500mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
viagra site viagra online
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
viagra bilie.org viagra online
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

17Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ, 18ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 19καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 20καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ’ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ. 21καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

click infidelity women who love to cheat
when women cheat why women cheat with married men read
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
i dream my husband cheated on me cheat women read here
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
the best spy app mealmixer.com android tracking software
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
priligy hinta priligy apteekki priligy
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos