Help with using this page
Revelation 18:1-24

18:1Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου, 3ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ’ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
my husband cheated on me redirect click
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
will my wife cheat again read husbands who cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra viagra wiki viagra online
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

4Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· Ἐξέλθατε, λαός μου, ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε· 5ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν· 7ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. 8διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς κύριος θεὸς κρίνας αὐτήν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
second trimester abortion stories click abortion pill information
testing for aids site hiv symptoms in men
will my wife cheat again read husbands who cheat
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
flutamide flutamida acne flutamida
cialis discounts coupons site coupon for cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2

9Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ’ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, Βαβυλὼν πόλις ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν κρίσις σου.

why do guys cheat click cheat on my wife
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
prescription discount coupons click viagra coupon code
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
abortion facts link cheap abortion
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
post abortion read abortion deadline
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cheap cialis read cialis
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox vermox suspenzija

11Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ’ αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 12γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, 13καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14καὶ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 15οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ’ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ, 17ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος.

wife cheated on me read husband cheat
click infidelity women who love to cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
the best spy app click android tracking software
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
post abortion discounts and coupons abortion deadline
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta priligy apteekki priligy
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat

Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν 18καὶ ἔκραξαν βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες· Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; 19καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραξαν κλαίοντες καὶ πενθοῦντες λέγοντες· Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, ἐν ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
when women cheat website read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
read where to buy abortion pill does abortion pill work
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
motilium 1mg/ml open motilium eureka
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

20Εὐφραίνου ἐπ’ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me website dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
cialis.com coupon click coupon for free cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
viagra viagra online viagra online

21Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων· Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 22καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 23καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
why men have affairs what makes people cheat go
read where to buy abortion pill does abortion pill work
cvs sales today read cvs sales
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
free prescription cards discount go prescription discounts cards
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos