Help with using this page
Revelation 12:1-18

12:1Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα· καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6καὶ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
free cialis coupon click prescription drugs coupons
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
voltaren végbélkúp click voltaren forte
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
ribavirin wiki site ribavirin dozu
flutamide open flutamida
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

7Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9καὶ ἐβλήθη δράκων μέγας, ὄφις ἀρχαῖος, καλούμενος Διάβολος καὶ Σατανᾶς, πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅληνἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
read here go women cheat on their husbands
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
will my wife cheat again read husbands who cheat
the best spy app click android tracking software
walgreens deals this week click coupons free
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
cialis prodej cialis cialis a alkohol
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray

10Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· Ἄρτι ἐγένετο σωτηρία καὶ δύναμις καὶ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 11καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου· 12διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες. οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη διάβολος πρὸς ὑμᾶς, ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.

wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat dating for married men redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
why do guys cheat click cheat on my wife
rite aid coupon codes read rite aid store locator
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
triatec hct 10 click triatec hct 10
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online

13Καὶ ὅτε εἶδεν δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. 14καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15καὶ ἔβαλεν ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16καὶ ἐβοήθησεν γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· 17καὶ ὠργίσθη δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· 18καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης.

why do men cheat women cheat what makes married men cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
why do guys cheat link cheat on my wife
the best spy app click android tracking software
walgreens deals this week click coupons free
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
viagra viagra kupovina viagra online
flutamide flutamida plm flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos