Help with using this page
Revelation 11:1-19

11:1Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων· Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 2καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν, καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα δύο. 3καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife link read
cheat on husband go why most women cheat
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
will my wife cheat again read husbands who cheat
why married men have affairs read women love to cheat
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
cialis coupons online read discount card prescription
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

4Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες. 5καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 6οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
when women cheat why women cheat with married men read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
testing for aids site hiv symptoms in men
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch

7Καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ’ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 8καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 9καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. 10καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
read click here does abortion pill work
women that cheat link cheaters caught
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

11Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς· 12καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς· Ἀνάβατε ὧδε, καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 13καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
click link wife cheated on me
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon

14 οὐαὶ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ οὐαὶ τρίτη ἔρχεται ταχύ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what causes women to cheat link how many women cheat
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold go kamagra
viagra viagra kupovina viagra online
wer54w66sf32re2
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream

15Καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες· Ἐγένετο βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
go reasons women cheat go
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
read click here does abortion pill work
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
rite aid coupon codes read rite aid store locator
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
apranax compendium click apranax 550
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra viagra online viagra online
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

16Καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 17λέγοντες· Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε, θεός, παντοκράτωρ, ὢν καὶ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας. 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

click read here women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
go reasons women cheat go
click how to cheat on wife wife cheated on me
second trimester abortion stories click abortion pill information
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
coupon prescription go coupons prescriptions
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs

19Καὶ ἠνοίγη ναὸς τοῦ θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

click open wife cheated on me
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
kamagra gold kamagra jelly kamagra
flutamide flutamida plm flutamida
rifaximin rifaximine prix rifaximine
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos