Help with using this page
Philippians 1:27-2:18

27Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων (ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ, 29ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν), 30τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

2:1Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 2πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, 3μηδὲν κατ’ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 4μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. 5τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, 7ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος 8ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ· 9διὸ καὶ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here go women cheat on their husbands
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
walgreens deals this week click coupons free
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora

12Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε, 13θεὸς γάρ ἐστιν ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

14Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, 15ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ 16λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 17ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν· 18τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι.

viagra size website how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos