Help with using this page
Philippians 1:1-26

1:1Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
my husband cheated on me why married men cheat click
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
click open wife cheated on me
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

3Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν 4πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, 5ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, 6πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ· 7καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας· 8μάρτυς γάρ μου θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ. 9καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 11πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.

testing for aids site hiv symptoms in men
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
my husband cheated read what is infidelity
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
viagra viagra wiki viagra online
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

12Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 13ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 14καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
my husband cheated on me why married men cheat click
why men have affairs click go
read where to buy abortion pill does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
viagra viagra online viagra online
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

15Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν· 16οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 17οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 18τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι, 19οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 20κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 21ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργουκαὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω· 23συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον, 24τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς. 25καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 26ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
wifes that cheat redirect redirect
second trimester abortion stories click abortion pill information
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week link coupons free
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis dosage patton cialis dosing guide
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos