Help with using this page
Matthew 9:1-17

9:1Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
when women cheat why people cheat read
why men have affairs what makes people cheat go
go wife cheaters go
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
the best spy app mealmixer.com android tracking software
sildenafil citrate click keflex 500mg
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra bilie.org viagra online
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

2Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 3καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ. 4καὶ εἰδὼς Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίαςτότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

my husband cheated on me why married men cheat click
when women cheat why women cheat with married men read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
wifes that cheat redirect redirect
i dream my husband cheated on me website read here
second trimester abortion stories click abortion pill information
testing for aids site hiv symptoms in men
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
prescription discount coupon go prescription drug cards
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

9Καὶ παράγων Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife I cheated on my wife read
go reasons women cheat go
read click here does abortion pill work
testing for aids site hiv symptoms in men
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
why do guys cheat click cheat on my wife
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
post abortion discounts and coupons abortion deadline
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra site viagra online
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta priligy thailand priligy
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

10Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 11καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει διδάσκαλος ὑμῶν; 12 δὲ ἀκούσας εἶπεν· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 13πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
why men have affairs click go
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons online read discount card prescription
prescription card discount site discount prescription drug cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
kamagra gold open kamagra
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
priligy hinta priligy thailand priligy

14Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες· Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν; 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 16οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 17οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
when women cheat website read
why men have affairs click go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click how to cheat on wife wife cheated on me
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
voltaren végbélkúp click voltaren forte
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos