Help with using this page
Matthew 3:7-4:11

7Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 10ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

what causes women to cheat link how many women cheat
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free prescription cards discount go prescription discounts cards
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
viagra bilie.org viagra online
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

11Ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί· 12οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

wife cheated on me read husband cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
read click here does abortion pill work
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
will my wife cheat again read husbands who cheat
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons online read discount card prescription
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold open kamagra
ribavirin wiki click ribavirin dozu
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

13Τότε παραγίνεται Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ. 14 δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 16βαπτισθεὶς δὲ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν· 17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα.

my husband cheated on me redirect click
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
cheat on husband go why most women cheat
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated open what is infidelity
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
cialis prodej cialis cialis a alkohol
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

4:1Τότε Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν. 3καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Γέγραπται· Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
wifes that cheat dating for married men redirect
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
why do guys cheat click cheat on my wife
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
kamagra gold open kamagra
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
apranax compendium click apranax 550
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
viagra viagra online viagra online
vermox cijena vermox vermox suspenzija
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

5Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 6καὶ λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 7ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς· Πάλιν γέγραπται· Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
viagra size website how to maximize effect of viagra
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go reasons women cheat go
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis 20 cialis 20 cialis 20
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

8Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 9καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 10τότε λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ· Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 11τότε ἀφίησιν αὐτὸν διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

viagra size website how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
why men have affairs what makes people cheat go
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
sildenafil citrate click keflex 500mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
kamagra gold go kamagra
viagra site viagra online
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis.com coupon click coupon for free cialis
post abortion read abortion is wrong
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos