Help with using this page
Matthew 28:1-20

28:1Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3ἦν δὲ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. 4ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 5ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν· Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· 6οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο· 7καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 8καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων· Χαίρετε· αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10τότε λέγει αὐταῖς Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
wer54w66sf32re2
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

11Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 12καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις 13λέγοντες· Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων· 14καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. 15οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
free prescription cards discount go prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

16Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς Ἰησοῦς, 17καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· 19πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
walgreens deals this week click coupons free
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
sildenafil citrate link keflex 500mg
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos