Help with using this page
Matthew 27:32-66

32Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 33Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος, 34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. 35σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον, 36καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 37καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.

viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read click here does abortion pill work
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
priligy hinta priligy thailand priligy
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

38Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 39οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40καὶ λέγοντες· καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον· 42Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ’ αὐτόν. 43πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. 44τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me redirect click
read click here does abortion pill work
wifes that cheat dating for married men redirect
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
apranax compendium click apranax 550
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

45Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· Ἠλὶ ἠλὶ λεμὰ σαβαχθάνι; τοῦτ’ ἔστιν· Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 47τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος. 48καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν. 50 δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 51καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, καὶ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν, 53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 54 δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.

My wife cheated on me website dating sites for married people
wife cheated on me read husband cheat
go reasons women cheat go
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
viagra viagra koktel viagra online
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

55Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· 56ἐν αἷς ἦν Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
viagra size website how to maximize effect of viagra
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
click link wife cheated on me
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
will my wife cheat again read husbands who cheat
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra viagra koktel viagra online
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis discounts coupons site coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

57Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ· 58οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 59καὶ λαβὼν τὸ σῶμα Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, 60καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 61ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
read click here does abortion pill work
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
sildenafil citrate click keflex 500mg
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
kamagra gold go kamagra
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

62Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον 63λέγοντες· Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι· 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ· Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 65ἔφη αὐτοῖς Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click read here women who love to cheat
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
go reasons women cheat go
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
abortion facts link cheap abortion
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon click prescription drugs coupons
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos