Help with using this page
Matthew 26:14-46

14Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 15εἶπεν· Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. 16καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
why men have affairs click go
click link wife cheated on me
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
sildenafil citrate click keflex 500mg
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

17Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18 δὲ εἶπεν· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ· διδάσκαλος λέγει· καιρός μου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 19καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

click infidelity women who love to cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
post abortion read abortion deadline
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cheap cialis read cialis
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

20Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν 21καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος· Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 23 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει· 24 μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 25ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν· Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶπας.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
married men who cheat with men click My wife cheated on me
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis dosage patton cialis dosing guide
voltaren végbélkúp click voltaren forte
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat

26Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν· Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 27καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 28τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· 29λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 30καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
the best spy app mealmixer.com android tracking software
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
wer54w66sf32re2
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
viagra bilie.org viagra online

31Τότε λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης· 32μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 33ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 34ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 35λέγει αὐτῷ Πέτρος· Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
go wife cheaters go
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
wer54w66sf32re2

36Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανὶ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 37καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 38τότε λέγει αὐτοῖς· Περίλυπός ἐστιν ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ. 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων· Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ. 40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ; 41γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον δὲ σὰρξ ἀσθενής. 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων· Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 43καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 44καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 45τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἰδοὺ ἤγγικεν ὥρα καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν παραδιδούς με.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos