Help with using this page
Matthew 25:31-26:13

31Ὅταν δὲ ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34τότε ἐρεῖ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. 37τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40καὶ ἀποκριθεὶς βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα διψῶντα ξένον γυμνὸν ἀσθενῆ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
when women cheat why women cheat with married men read
why men have affairs click go
sildenafil citrate link keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

26:1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· 2Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
when women cheat website read
cheat on husband go why most women cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

3Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, 4καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν· 5ἔλεγον δέ· Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

6Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 7προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 8ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες· Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη; 9ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 10γνοὺς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ· 11πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 12βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
go reasons women cheat go
read here cheat women women cheat on their husbands
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
why do guys cheat link cheat on my wife
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis 20 cialis 20 cialis 20
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos