Help with using this page
Matthew 24:29-51

29Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς· 31καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
i dream my husband cheated on me website read here
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
my husband cheated read what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
viagra free coupon go prescription drug discount cards
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

32Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· 33οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.

read natural abortion does abortion pill work
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts link cheap abortion
cialis coupons online read discount card prescription
prescription card discount site discount prescription drug cards
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

36Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός, εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 37ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 38ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 40τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται· 41δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. 42γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 43ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

read generic viagra cialis levitra cheap online
click how to cheat on wife wife cheated on me
second trimester abortion stories click abortion pill information
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
prescription discount coupon go prescription drug cards
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
coupon prescription go coupons prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

45Τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 46μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα· 47ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48ἐὰν δὲ εἴπῃ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Χρονίζει μου κύριος, 49καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, 50ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, 51καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read natural abortion does abortion pill work
i dream my husband cheated on me cheat women read here
married men who cheat with men click My wife cheated on me
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
the best spy app mealmixer.com android tracking software
cvs sales today read cvs sales
prescription discount coupon go prescription drug cards
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos