Help with using this page
Matthew 24:1-28

24:1Καὶ ἐξελθὼν Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ· 2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
cheat on husband go why most women cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free prescription cards discount go prescription discounts cards
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

3Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες· Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος. 4καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ· 5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· Ἐγώ εἰμι χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 7ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· 8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
click signs of infidelity women who love to cheat
when women cheat website read
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
married men who cheat with men click My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
the best spy app mealmixer.com android tracking software
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
cheap cialis go cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

9Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους· 11καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς· 12καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

read generic viagra in the united states online
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
click open wife cheated on me
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
abortion facts link cheap abortion
cialis coupons online read discount card prescription
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
cheap cialis read cialis
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

15Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἀναγινώσκων νοείτω, 16τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 17 ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 19οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ· 21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ μὴ γένηται. 22καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἰδοὺ ὧδε χριστός, · Ὧδε, μὴ πιστεύσητε· 24ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς· 25ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν· Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· 27ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 28ὅπου ἐὰν τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i dream my husband cheated on me website read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
prescription coupon link free viagra samples coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
viagra viagra koktel viagra online
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
viagra viagra online viagra online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos