Help with using this page
Matthew 22:1-33

22:1Καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων· 2Ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 3καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 4πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 5οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ· 6οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 7 δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 8τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· 9πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη γάμος ἀνακειμένων. 11εἰσελθὼν δὲ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου· 12καὶ λέγει αὐτῷ· Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; δὲ ἐφιμώθη. 13τότε βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις· Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 14πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
when women cheat website read
go reasons women cheat go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me website read here
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide flutamida plm flutamida
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

15Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων· 17εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 18γνοὺς δὲ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν· Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; 19ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος εἰκὼν αὕτη καὶ ἐπιγραφή; 21λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 22καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
viagra site viagra online
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon

23Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν· Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 26ὁμοίως καὶ δεύτερος καὶ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά· 27ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν γυνή. 28ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

click signs of infidelity women who love to cheat
why men have affairs what makes people cheat go
go dating for married go
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis coupons online read discount card prescription
cialis dosage patton go cialis dosing guide
free prescription cards discount go prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold open kamagra
wer54w66sf32re2
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

29Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ· 30ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν· 31περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος· 32Ἐγώ εἰμι θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. 33καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

wife cheated on me redirect husband cheat
click infidelity women who love to cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
will my wife cheat again read husbands who cheat
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
my husband cheated read what is infidelity
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos