Help with using this page
Matthew 21:23-46

23Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 24ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν· Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν· Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν· Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην. 27καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν· Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

my husband cheated on me why married men cheat click
I cheated on my wife link read
go wife cheaters go
read click here does abortion pill work
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

28Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο. προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐ θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 30προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως· δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν· πρῶτος. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 32ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.

read generic viagra cialis levitra cheap online
click how to cheat on wife wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

33Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34ὅτε δὲ ἤγγισεν καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 35καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτός ἐστιν κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ· 39καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40ὅταν οὖν ἔλθῃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read here go women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold open kamagra
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

42Λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 43διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44Καὶ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
read generic viagra in the united states online
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
my husband cheated read what is infidelity
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis link prescription coupon
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

45Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
wifes that cheat redirect redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
my husband cheated read what is infidelity
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold go kamagra
apranax compendium apranax compendium apranax 550
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
cialis prodej cialis cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos