Help with using this page
Matthew 20:1-28

20:1Ὁμοία γάρ ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 3καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς· 4καὶ ἐκείνοις εἶπεν· Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ἐὰν δίκαιον δώσω ὑμῖν· 5οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 6περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει αὐτοῖς· Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 7λέγουσιν αὐτῷ· Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. 8ὀψίας δὲ γενομένης λέγει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ· Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 9καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 10καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 11λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 12λέγοντες· Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 13 δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν· Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 14ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί· 15οὐκ ἔξεστίν μοι θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; 16οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.

ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
walgreens deals this week link coupons free
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
sildenafil citrate link keflex 500mg
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
motilium koupit motilium motilium cena
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

17Καὶ ἀναβαίνων Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ’ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς· 18Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 19καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
read generic viagra in the united states online
when women cheat website read
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
prescription discount coupon go prescription drug cards
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
flutamide open flutamida
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

20Τότε προσῆλθεν αὐτῷ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ’ αὐτοῦ. 21 δὲ εἶπεν αὐτῇ· Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ· Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 22ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ· Δυνάμεθα. 23λέγει αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
I cheated on my wife link read
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
the best spy app click android tracking software
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
cvs sales today read cvs sales
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
printable coupons for cialis link prescription coupon
kamagra gold open kamagra
cheap cialis go cialis
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

24Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος· 28ὥσπερ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
go dating for married go
wifes that cheat redirect redirect
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos