Help with using this page
Matthew 18:21-19:12

21Τότε προσελθὼν αὐτῷ Πέτρος εἶπεν· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
my husband cheated on me why married men cheat click
I cheated on my wife link read
why men have affairs click go
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
why married men have affairs read women love to cheat
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
priligy hinta priligy apteekki priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol

23Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ· 24ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. 25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι. 26πεσὼν οὖν δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι. 27σπλαγχνισθεὶς δὲ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28ἐξελθὼν δὲ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων· Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 29πεσὼν οὖν σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. 30 δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 31ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 32τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· 33οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 34καὶ ὀργισθεὶς κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον. 35Οὕτως καὶ πατήρ μου οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
read here go women cheat on their husbands
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
flutamide flutamida acne flutamida
cheap cialis go cialis
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

19:1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 2καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
why men have affairs click go
what causes women to cheat link how many women cheat
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
prescription discount coupons click viagra coupon code
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
cialis 20 cialis 20 cialis 20
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml click motilium eureka
wer54w66sf32re2
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

3Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι κτίσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς 5καὶ εἶπεν· Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 6ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία. οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 7λέγουσιν αὐτῷ· Τί οὖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; 8λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 9λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται καὶ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
I cheated on my wife link read
why men have affairs what makes people cheat go
wifes that cheat dating for married men redirect
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

10Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Εἰ οὕτως ἐστὶν αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ’ οἷς δέδοται. 12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
read generic viagra in the united states online
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read natural abortion does abortion pill work
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos