Help with using this page
Matthew 17:9-27

9Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 10καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα· 12λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν. 13τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why men have affairs click go
read here go women cheat on their husbands
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
abortion facts link cheap abortion
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
coupon prescription go coupons prescriptions
viagra viagra kupovina viagra online
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis coupons online site cialis free coupon
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

14Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν 15καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει, πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 16καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 18καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 19Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον· Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 20 δὲ λέγει αὐτοῖς· Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size website how to maximize effect of viagra
when women cheat website read
read click here does abortion pill work
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
sildenafil citrate click keflex 500mg
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
viagra site viagra online
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping

22Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Μέλλει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 23καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
read here go women cheat on their husbands
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold go kamagra
cialis.com coupon go coupon for free cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

24Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν· διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; 25λέγει· Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων· Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; 26εἰπόντος δέ· Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. 27ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
when women cheat website read
women that cheat link cheaters caught
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
viagra viagra online viagra online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos