Help with using this page
Matthew 16:13-17:8

13Ἐλθὼν δὲ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14οἱ δὲ εἶπαν· Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν προφητῶν. 15λέγει αὐτοῖς· Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; 16ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν· Σὺ εἶ χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ’ πατήρ μου ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 18κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς· 19δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 20τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν χριστός.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me website dating sites for married people
when women cheat why women cheat with married men read
I cheated on my wife link read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
click how to cheat on wife wife cheated on me
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
vermox cijena vermox vermox suspenzija
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

21Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 22καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων· Ἵλεώς σοι, κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 23 δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ· Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
kamagra gold go kamagra
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

24Τότε Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 26τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 27μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
wifes that cheat redirect redirect
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
my husband cheated read what is infidelity
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription discount coupons click viagra coupon code
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
coupon prescription go coupons prescriptions
viagra site viagra online
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

17:1Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν. 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας συλλαλοῦντες μετ’ αὐτοῦ. 4ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν. 5ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα· ἀκούετε αὐτοῦ. 6καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7καὶ προσῆλθεν Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν· Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον.

why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription discount coupons click viagra coupon code
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
free prescription cards discount go prescription discounts cards
free cialis coupon click prescription drugs coupons
viagra viagra kupovina viagra online
flutamide flutamida acne flutamida
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
cialis prodej cialis cialis a alkohol
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
viagra viagra wiki viagra online
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos