Help with using this page
Matthew 15:1-28

15:1Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες 2Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 4 γὰρ θεὸς εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί· κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω· 5ὑμεῖς δὲ λέγετε· Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ τῇ μητρί· Δῶρον ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, 6οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 7ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων· 8 λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ· 9μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
testing for aids site hiv symptoms in men
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app click android tracking software
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra viagra kupovina viagra online
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping

10Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς· Ἀκούετε καὶ συνίετε· 11οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 12Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ· Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 13 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν πατήρ μου οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 14ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 15Ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν ταύτην. 16 δὲ εἶπεν· Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 17οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; 18τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
read where to buy abortion pill does abortion pill work
i dream my husband cheated on me cheat women read here
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free prescription cards discount go prescription discounts cards
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

21Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα· Ἐλέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυίδ· θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 24 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 25 δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 δὲ εἶπεν· Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· γύναι, μεγάλη σου πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
go wife cheaters go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
abortion facts link cheap abortion
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
post abortion discounts and coupons abortion deadline
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
viagra site viagra online
rifaximin rifaximine prix rifaximine
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
viagra viagra online viagra online
vermox cijena vermox vermox suspenzija
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos