Help with using this page
Matthew 14:13-36

13Ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. 14καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν τόπος καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 16 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 δὲ εἶπεν· Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς. 19καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
go wife cheaters go
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
second trimester abortion stories click abortion pill information
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch

22Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 24τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ἄνεμος. 25τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 26οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click link wife cheated on me
married men who cheat with men click My wife cheated on me
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

28Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ Πέτρος εἶπεν· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα· 29 δὲ εἶπεν· Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 30βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων· Κύριε, σῶσόν με. 31εὐθέως δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; 32καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ἄνεμος. 33οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
when women cheat why women cheat with married men read
married men who cheat with men click My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

34Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. 35καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, 36καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
cvs sales today read cvs sales
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos