Help with using this page
Matthew 13:47-14:12

47Πάλιν ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ· 48ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 50καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion read abortion deadline
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
wer54w66sf32re2
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

51Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί. 52 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 53καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
I cheated on my wife link read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
apranax compendium click apranax 550
viagra site viagra online
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
flutamide open flutamida
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

54καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 55οὐχ οὗτός ἐστιν τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας; 56καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 57καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 58καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
I cheated on my wife link read
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml click motilium eureka
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

14:1Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 3 γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 4ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἰωάννης· Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν· 5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 6γενεσίοις δὲ γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ, 7ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ἐὰν αἰτήσηται. 8 δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς· Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 9καὶ λυπηθεὶς βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι, 10καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ· 11καὶ ἠνέχθη κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 12καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτόν, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here go women cheat on their husbands
click open wife cheated on me
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
cvs sales today read cvs sales
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
cialis coupons online read discount card prescription
cialis dosage patton cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
flutamide flutamida acne flutamida
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
priligy hinta priligy apteekki priligy
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos