Help with using this page
Matthew 12:46-13:23

46Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 47εἶπεν δέ τις αὐτῷ· Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν, ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 48 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ· Τίς ἐστιν μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; 49καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν· Ἰδοὺ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· 50ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
I cheated on my wife read here read
go reasons women cheat go
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
my husband cheated read what is infidelity
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
voltaren végbélkúp click voltaren forte
viagra viagra koktel viagra online
flutamide flutamida acne flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
motilium koupit motilium motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

13:1Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν· 2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 3καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων· Ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπείρειν. 4καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά. 5ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, 6ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν αὐτά. 8ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, μὲν ἑκατὸν δὲ ἑξήκοντα δὲ τριάκοντα. 9 ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
I cheated on my wife link read
why men have affairs what makes people cheat go
go dating for married go
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
voltaren végbélkúp click voltaren forte
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

10Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ· Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 12ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. 13διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν· 14καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς προφητεία Ἠσαΐου λέγουσα· Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 15ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 16ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν. 17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
read here go women cheat on their husbands
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
coupon for free cialis go cialis.com coupon
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp click voltaren forte
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
viagra viagra online viagra online
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

18Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος. 19παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 20 δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν, 21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 22 δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων, καὶ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 23 δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ μὲν ἑκατὸν δὲ ἑξήκοντα δὲ τριάκοντα.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
read natural abortion does abortion pill work
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos