Help with using this page
Matthew 12:22-45

22Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν. 23καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον· Μήτι οὗτός ἐστιν υἱὸς Δαυίδ; 24οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 25εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. 26καὶ εἰ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; 27καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 28εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 30 μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. 31διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. 32καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.

my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here go women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
why do guys cheat link cheat on my wife
walgreens deals this week click coupons free
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
motilium koupit motilium motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

33 ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 34γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 35 ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 36λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· 37ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
why do guys cheat link cheat on my wife
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

38Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 39 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 40ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 42βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon click prescription drugs coupons
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

43Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44τότε λέγει· Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.

I cheated on my wife I cheated on my wife read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
my husband cheated open what is infidelity
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
cvs sales today read cvs sales
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide flutamida plm flutamida
cialis.com coupon click coupon for free cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos