Help with using this page
Matthew 12:1-21

12:1Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ· Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 3 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ; 4πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ’ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις; 5 οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; 6λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε. 7εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν· Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 8κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
go dating for married go
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
vermox cijena vermox vermox suspenzija

9Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν· 10καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν θεραπεύειν; ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 12πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. 13τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα· καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἄλλη. 14ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ’ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
read generic viagra in the united states online
click open wife cheated on me
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
cvs sales today read cvs sales
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
post abortion discounts and coupons abortion deadline
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

15 δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 16καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν, 17ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 18Ἰδοὺ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα, ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 19οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 20κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 21καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
read where to buy abortion pill does abortion pill work
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
cialis coupons online read discount card prescription
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
kamagra gold go kamagra
viagra site viagra online
ribavirin wiki click ribavirin dozu
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos