Help with using this page
Matthew 11:7-30

7Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν· 14καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
my husband cheated on me redirect click
I cheated on my wife read here read
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
coupon for free cialis go cialis.com coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
ribavirin wiki click ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

16Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 17λέγουσιν· Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε· 18ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· Δαιμόνιον ἔχει· 19ἦλθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
sildenafil citrate link keflex 500mg
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
kamagra gold go kamagra
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

20Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν· 21Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. 22πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὑμῖν. 23καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 24πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως σοί.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me redirect click
why men have affairs click go
click how to cheat on wife wife cheated on me
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
second trimester abortion stories link abortion pill information
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
free prescription cards discount go prescription discounts cards
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

25Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· 26ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 27Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
click read here women who love to cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol

28Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
cvs sales today read cvs sales
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
coupon prescription go coupons prescriptions
flutamide open flutamida
cialis.com coupon go coupon for free cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos