Help with using this page
Matthew 10:1-23

10:1Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος τελώνης, Ἰάκωβος τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος, 4Σίμων Καναναῖος καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώτης καὶ παραδοὺς αὐτόν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
my husband cheated on me My husband cheated on me click
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
printable coupons for cialis link prescription coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

5Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· 6πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 7πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 9μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 10μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 11εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 12εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν· 13καὶ ἐὰν μὲν οἰκία ἀξία, ἐλθάτω εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἀξία, εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 14καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
click how to cheat on wife wife cheated on me
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
abortion facts link cheap abortion
cialis 20 cialis 20 cialis 20
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
kamagra gold go kamagra
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
vermox cijena vermox vermox suspenzija
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

16Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 17προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς· 18καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 19ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε· 20οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 21παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 22καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 23ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
my husband cheated on me My husband cheated on me click
go dating for married go
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos