Help with using this page
Mark 6:30-56

30Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 31καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 32καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. 33καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. 34καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 35Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι Ἔρημός ἐστιν τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή· 36ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν. 37 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν; 38 δὲ λέγει αὐτοῖς· Πόσους ἔχετε ἄρτους; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν· Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 39καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 40καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα. 41καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. 42καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν· 43καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
my husband cheated on me why married men cheat click
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
why men have affairs click go
click open wife cheated on me
i dream my husband cheated on me cheat women read here
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon click prescription drugs coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
motilium koupit motilium motilium cena
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

45Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 46καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
women that cheat link cheaters caught
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

47Καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 48καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 49οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν καὶ ἀνέκραξαν, 50πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 51καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ἄνεμος. καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, 52οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ’ ἦν αὐτῶν καρδία πεπωρωμένη.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
testing for aids site hiv symptoms in men
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta priligy thailand priligy

53Καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ καὶ προσωρμίσθησαν. 54καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν 55περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. 56καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας εἰς πόλεις εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
when women cheat website read
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
why married men have affairs read women love to cheat
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
free prescription cards discount go prescription discounts cards
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
motilium 1mg/ml open motilium eureka
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos