Help with using this page
Mark 6:1-29

6:1Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες· Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς σοφία δοθεῖσα τούτῳ, καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; 3οὐχ οὗτός ἐστιν τέκτων, υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 4καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 5καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν· 6καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
go reasons women cheat go
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
prescription discount coupons click viagra coupon code
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
flutamide open flutamida
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel

Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. 7καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων, 8καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν, 9ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας. 10καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 12Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν, 13καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
prescription card discount site discount prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

14Καὶ ἤκουσεν βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ· 15ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 16ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ἔλεγεν· Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ἠγέρθη.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife read here read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here go women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me website read here
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
cvs sales today read cvs sales
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons online read discount card prescription
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
kamagra gold open kamagra
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol

17Αὐτὸς γὰρ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν· 18ἔλεγεν γὰρ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 19 δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο· 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 21Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν βασιλεὺς τῷ κορασίῳ· Αἴτησόν με ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι· 23καὶ ὤμοσεν αὐτῇ· τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 24καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς· Τί αἰτήσωμαι; δὲ εἶπεν· Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος. 25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα· Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 26καὶ περίλυπος γενόμενος βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν· 27καὶ εὐθὺς ἀποστείλας βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ 28καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 29καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read generic viagra in the united states online
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
will my wife cheat again read husbands who cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon click prescription drugs coupons
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos