Help with using this page
Mark 5:21-43

21Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 23καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 24καὶ ἀπῆλθεν μετ’ αὐτοῦ.

my husband cheated on me why married men cheat click
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app click android tracking software
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
apranax compendium apranax compendium apranax 550
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
viagra bilie.org viagra online
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη 26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 27ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 28ἔλεγεν γὰρ ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι. 29καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 30καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν· Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 31καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις· Τίς μου ἥψατο; 32καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 34 δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θυγάτηρ, πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read here go women cheat on their husbands
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat link cheat on my wife
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
walgreens deals this week click coupons free
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
cialis coupons online read discount card prescription
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card

35Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 36 δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ· Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. 37καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ’ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. 38καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 39καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς· Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 40καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον· 41καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ· Ταλιθα κουμ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον· Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ. 43καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
why men have affairs click go
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
walgreens deals this week link coupons free
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold kamagra jelly kamagra
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos