Help with using this page
Mark 4:26-5:20

26Καὶ ἔλεγεν· Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς 27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 28αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 29ὅταν δὲ παραδοῖ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν θερισμός.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
my husband cheated on me why married men cheat click
go wife cheaters go
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
read where to buy abortion pill does abortion pill work
i dream my husband cheated on me website read here
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
prescription coupon link free viagra samples coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
free cialis coupon click prescription drugs coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
viagra site viagra online
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

30Καὶ ἔλεγεν· Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν; 31ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς32καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
why men have affairs what makes people cheat go
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion discounts and coupons abortion deadline
prescription card discount site discount prescription drug cards
printable coupons for cialis link prescription coupon
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

33Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν· 34χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here cheat women women cheat on their husbands
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
prescription discount coupon go prescription drug cards
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
flutamide flutamida acne flutamida
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
priligy hinta priligy apteekki priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze

35Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης· Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 36καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ’ αὐτοῦ. 37καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 38καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 39καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ· Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν; 41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους· Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ;

my husband cheated on me redirect click
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
vermox cijena vermox vermox suspenzija
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

5:1Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν. 2καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι 4διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι· 5καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 6καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτόν, 7καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς. 8ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ· Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9καὶ ἐπηρώτα αὐτόν· Τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ· Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν· 10καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 11ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη· 12καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες· Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 13καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 14Καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 16καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν δαιμονισθεὶς ἵνα μετ’ αὐτοῦ . 19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ· Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 20καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
my husband cheated on me why married men cheat click
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos