Help with using this page
Mark 3:31-4:25

31Καὶ ἔρχονται μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 32καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 33καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει· Τίς ἐστιν μήτηρ μου οἱ ἀδελφοί μου; 34καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει· Ἴδε μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· 35ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
click link wife cheated on me
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
ribavirin wiki site ribavirin dozu
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

4:1Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 2καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· 3Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων σπεῖραι. 4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 5καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς· 6καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 8καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. 9καὶ ἔλεγεν· Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me read husband cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
when women cheat website read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click link wife cheated on me
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
second trimester abortion stories click abortion pill information
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis coupons online read discount card prescription
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
kamagra gold go kamagra
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125

10Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς. 11καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 12ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
click signs of infidelity women who love to cheat
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis dosage patton cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
apranax compendium click apranax 550
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2

13Καὶ λέγει αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 14 σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 16καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 18καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι· οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, 19καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cheap cialis go cialis
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
viagra viagra online viagra online

21Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Μήτι ἔρχεται λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν κλίνην, οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; 22οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 23εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 24καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. 25ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

my husband cheated on me redirect click
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
the best spy app mealmixer.com android tracking software
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide flutamida plm flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
viagra viagra wiki viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos