Help with using this page
Mark 1:29-2:12

29Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 30 δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me website dating sites for married people
I cheated on my wife read here read
go wife cheaters go
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
rite aid coupon codes read rite aid store locator
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
post abortion discounts and coupons abortion deadline
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

32Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους· 33καὶ ἦν ὅλη πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν. 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
my husband cheated on me why married men cheat click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife link read
click link wife cheated on me
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
walgreens deals this week click coupons free
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
cialis dosage patton cialis dosing guide
printable coupons for cialis go prescription coupon
apranax compendium apranax compendium apranax 550
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora

35Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 36καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, 37καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. 38καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 39καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.

testing for aids site hiv symptoms in men
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription discount coupon go prescription drug cards
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
ribavirin wiki click ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
vermox cijena vermox vermox suspenzija
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

40Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 41καὶ ὀργισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ· Θέλω, καθαρίσθητι· 42καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 43καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 44καὶ λέγει αὐτῷ· Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 45 δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
I cheated on my wife link read
go reasons women cheat go
read click here does abortion pill work
second trimester abortion stories click abortion pill information
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription coupon link free viagra samples coupon
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
viagra viagra koktel viagra online
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
priligy hinta priligy apteekki priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

2:1Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι’ ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν· 2καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου παραλυτικὸς κατέκειτο. 5καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 6ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς θεός; 8καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς· Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ· Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίαςλέγει τῷ παραλυτικῷ· 11Σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι Οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
read natural abortion does abortion pill work
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat link cheaters caught
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
cvs sales today read cvs sales
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos