Help with using this page
Mark 16:1-20

16:1Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 3καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 4καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται λίθος, ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 5καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 6 δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν· 7ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, ἐφοβοῦντο γάρ.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
read natural abortion does abortion pill work
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
women that cheat link cheaters caught
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
cvs sales today read cvs sales
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
motilium 1mg/ml click motilium eureka
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι’ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.〛

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
read viagra 50 online
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
walgreens deals this week click coupons free
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cheap cialis read cialis
cialis.com coupon go coupon for free cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

9Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 10ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν· 11κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς ἠπίστησαν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my boyfriend cheated on me with a guy click read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
viagra bilie.org viagra online
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

12Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν· 13κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife I cheated on my wife read
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
cheat on husband go why most women cheat
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
cialis.com coupon go coupon for free cialis
triatec hct 10 read triatec hct 10
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
vermox cijena vermox vermox suspenzija

14Ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16 πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει, ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 18ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
read generic viagra in the united states online
wifes that cheat redirect redirect
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
why do guys cheat link cheat on my wife
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
kamagra gold kamagra jelly kamagra
cheap cialis go cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

19 μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 20ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.〛

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
I cheated on my wife I cheated on my wife read
read click here does abortion pill work
wifes that cheat dating for married men redirect
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos