Help with using this page
Mark 15:1-47

15:1Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ. 2καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Πιλᾶτος· Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· Σὺ λέγεις. 3καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 4 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων· Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. 5 δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
cialis dosage patton cialis dosing guide
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
kamagra gold go kamagra
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

6Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο. 7ἦν δὲ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 8καὶ ἀναβὰς ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. 9 δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων· Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 10ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 11οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 12 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς· Τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 13οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν· Σταύρωσον αὐτόν. 14 δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς· Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν· Σταύρωσον αὐτόν. 15 δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my boyfriend cheated on me with a guy click read
what causes women to cheat link how many women cheat
cheat on husband go why most women cheat
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

16Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. 17καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον· 18καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν· Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων· 19καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 20καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
read click here does abortion pill work
i dream my husband cheated on me website read here
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
why married men have affairs read women love to cheat
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

21Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 22καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος. 23καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν. 24καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
I cheated on my wife link read
go reasons women cheat go
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
the best spy app mealmixer.com android tracking software
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

25Ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26καὶ ἦν ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη· βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 27καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 29Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες· Οὐὰ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις, 30σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 31ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον· Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· 32 χριστὸς βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

my husband cheated on me why married men cheat click
I cheated on my wife I cheated on my wife read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
coupon for free cialis go cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

33Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 34καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ· Ἐλωῒ ἐλωῒ λεμὰ σαβαχθάνι; ἐστιν μεθερμηνευόμενον θεός μου θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; 35καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον· Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ. 36δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων· Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν. 37 δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 38καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω. 39ἰδὼν δὲ κεντυρίων παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν· Ἀληθῶς οὗτος ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
what causes women to cheat link how many women cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
the best spy app mealmixer.com android tracking software
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free cialis coupon click prescription drugs coupons
kamagra gold kamagra jelly kamagra
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
motilium koupit motilium motilium cena
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

40Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, 41αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.

wife cheated on me redirect husband cheat
click read here women who love to cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
cheat on husband go why most women cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
sildenafil citrate click keflex 500mg
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

42Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ἐστιν προσάββατον, 43ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 44 δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν· 45καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ. 46καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 47 δὲ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
read click here does abortion pill work
women that cheat link cheaters caught
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos