Help with using this page
Mark 14:22-52

22Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 23καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 24καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. 25ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
cvs sales today read cvs sales
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis coupons online read discount card prescription
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija

26Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 27Καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται. 28ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 29 δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ· Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ. 30καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ. 31 δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει· Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
what causes women to cheat link how many women cheat
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
click open wife cheated on me
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

32Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 33καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, 34καὶ λέγει αὐτοῖς· Περίλυπός ἐστιν ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 35καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ὥρα, 36καὶ ἔλεγεν· Αββα πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ· ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. 37καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 38γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον δὲ σὰρξ ἀσθενής. 39καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 40καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 41καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 42ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ παραδιδούς με ἤγγικεν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
my husband cheated read what is infidelity
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
cialis 20 cialis 20 cialis 20
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

43Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 44δεδώκει δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων· Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 45καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει· Ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 46οἱ δὲ ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 47εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. 48καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; 49καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 50καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
why men have affairs click go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click open wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
walgreens deals this week link coupons free
cvs sales today read cvs sales
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
prescription coupon link free viagra samples coupon
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
motilium 1mg/ml click motilium eureka
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
priligy hinta priligy thailand priligy
viagra viagra wiki viagra online
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

51Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν, 52 δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos