Help with using this page
Mark 14:1-21

14:1Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν, 2ἔλεγον γάρ· Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.

wifes that cheat dating for married men redirect
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
coupon prescription go coupons prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

3Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 4ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς· Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 5ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. 6 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί· 7πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 8 ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

my husband cheated on me why married men cheat click
viagra size website how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click link wife cheated on me
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
ribavirin wiki click ribavirin dozu
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

10Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 11οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife read here read
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
walgreens deals this week link coupons free
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
apranax compendium click apranax 550
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

12Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 13καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι διδάσκαλος λέγει· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 15καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 16καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
when women cheat why people cheat read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
click open wife cheated on me
why do guys cheat click cheat on my wife
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
ribavirin wiki click ribavirin dozu
flutamide flutamida acne flutamida
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
viagra viagra online viagra online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

17Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 18καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων Ἰησοῦς εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ. 19ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς· Μήτι ἐγώ; 20 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Εἷς τῶν δώδεκα, ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον· 21ὅτι μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
click infidelity women who love to cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why men have affairs what makes people cheat go
read here go women cheat on their husbands
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
priligy hinta priligy apteekki priligy
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
viagra viagra online viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos