Help with using this page
Mark 13:14-37

14Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 15 ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 16καὶ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 18προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος· 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. 20καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 21καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἴδε ὧδε χριστός, Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε· 22ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς· 23ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑμῖν πάντα.

click infidelity women who love to cheat
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
why do guys cheat click cheat on my wife
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
apranax compendium click apranax 550
cheap cialis read cialis
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

24Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 26καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης· 27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
cvs sales today read cvs sales
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
viagra viagra kupovina viagra online
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta priligy thailand priligy
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
vermox cijena vermox vermox suspenzija

28Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· 29οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 30ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται. 31 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.

My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
cheat on husband go why most women cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis dosage patton go cialis dosing guide
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
motilium 1mg/ml open motilium eureka
rifaximin rifaximine prix rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
priligy hinta priligy thailand priligy

32Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός, εἰ μὴ πατήρ. 33βλέπετε ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε καιρός ἐστιν· 34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 35γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας πρωΐ, 36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας· 37 δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω· γρηγορεῖτε.

viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
why men have affairs click go
will my wife cheat again read husbands who cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
viagra site viagra online
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos