Help with using this page
Mark 11:27-12:17

27Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 28καὶ ἔλεγον αὐτῷ· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 29 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· 30τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. 31καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες· Τί εἴπωμεν; ἐὰν εἴπωμεν· Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ· Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 32ἀλλὰ εἴπωμεν· Ἐξ ἀνθρώπων;— ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 33καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν· Οὐκ οἴδαμεν. καὶ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
click read here women who love to cheat
when women cheat why women cheat with married men read
read here go women cheat on their husbands
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
wer54w66sf32re2

12:1Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν· Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 2καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος· 3καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον· κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. 5καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν· κἀκεῖνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες. 6ἔτι ἕνα εἶχεν, υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 7ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται κληρονομία. 8καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 9τί ποιήσει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 10οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 11παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

my husband cheated on me why married men cheat click
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go reasons women cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
i dream my husband cheated on me website read here
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why married men have affairs read women love to cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

12Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
rite aid coupon codes read rite aid store locator
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

13Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; δῶμεν μὴ δῶμεν; 15 δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς· Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω. 16οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος εἰκὼν αὕτη καὶ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Καίσαρος. 17 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ’ αὐτῷ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
prescription coupon link free viagra samples coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos