Help with using this page
Mark 10:32-52

32Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν 33ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν 34καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
read here go women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
post abortion discounts and coupons abortion deadline
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra bilie.org viagra online

35Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ· Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 36 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; 37οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 38 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω, τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 39οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Δυνάμεθα. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε, 40τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
flutamide open flutamida
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze

41Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 42καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 43οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 44καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· 45καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat link cheat on my wife
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

46Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 47καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν· Υἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. 48καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ· δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 49καὶ στὰς Ἰησοῦς εἶπεν· Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ· Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε. 50 δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 51καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ Ἰησοῦς εἶπεν· Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ· Ραββουνι, ἵνα ἀναβλέψω. 52καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε, πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ.

wife cheated on me read husband cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click open wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
second trimester abortion stories link abortion pill information
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
will my wife cheat again read husbands who cheat
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
coupon for free cialis go cialis.com coupon
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis 20 cialis 20 cialis 20
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta priligy thailand priligy
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos